Algemene voorwaarden

Begripsbepaling en toepasselijkheid

Artikel 1

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemersactiviteiten van hoogstebieding.nl. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan hoogstebieding.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verstrekken van adviezen, zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
2. Het verstrekken van een opdracht door de wederpartij dan wel het doen van een bestelling geldt als acceptatie van onderhavige voorwaarden.
3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zullen slechts van toepassing zijn, indien dit door hoogstebieding.nl schriftelijk is kenbaar gemaakt. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele voorwaarden van de wederpartij, zullen de voorwaarden van hoogstebieding.nl te allen tijde prevaleren.
4. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
5. Hoogstebieding.nl is een onderdeel van Autobedrijf Wientjes BV.

Aanbiedingen, omschrijving en overeenkomst

Artikel 2

1. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens waarover hoogstebieding.nl beschikt tijdens het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop hoogstebieding.nl zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is hoogstebieding.nl bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen. Indien de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar een natuurlijk persoon is, gelden in dat geval de navolgende bepalingen. Prijsverhogingen die zijn ontstaan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht aan de wederpartij. De wederpartij is in dat geval gebonden aan de gewijzigde prijs. Prijsverhogingen welke binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan, mogen eveneens aan de wederpartij worden doorberekend met dien verstande dat de wederpartij in dat geval het recht heeft om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht van de prijswijziging, onderhavige overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens hoogstebieding.nl.
2. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de wederpartij aan hoogstebieding.nl via e-mail of fax of op een andere wijze via de internetsite van hoogstebieding.nl opdracht heeft gegeven tot verkoop die vervolgens door hoogstebieding.nl is geaccepteerd. hoogstebieding.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een gegeven opdracht gemotiveerd te weigeren.
3. De gegevens van deel 2 van het kentekenbewijs moeten altijd gelijk zijn aan de gegevens legitimatie van de verkoper. Het kentekenbewijs moet ook compleet zijn. Voor bedrijven gelden dat werknemers volgens bevoegdheid van het bedrijf, ook namens het bedrijf, bedrijfsauto's mogen aanmelden.
4. Verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste ingevoerde gegevens. hoogstebieding.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor de auto of de ingevoerde gegevens.
5. De auto moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijvingprocedure, die wordt doorgegaan bij het aanmelden van de auto. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een auto mag weggelaten worden. Alle fouten, defecten, mankementen en modificaties van de auto moeten beschreven/ingevoerd worden.

Prijzen en betalingen

Artikel 3

1. Alle door hoogstebieding.nl opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting, doch exclusief andere heffingen en kosten waaronder begrepen eventuele verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2. Betalingen geschieden op een door hoogstebieding.nl aan geven wijze.
2.2 Betaling geschiedt per ontvangen bieding/bericht incl. BTW
3. De administratie van hoogstebieding.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door hoogstebieding.nl verrichte werkzaamheden.
4.De koopsom dient betaald te worden door de hoogstebieding.nl bij levering en gelijkentijdige overdracht van de auto, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de auto horende documenten.
5. De hoogstebieding.nl betaalt contant of per bankcheque.
6. De partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

Verkopers basisverplichtingen

Artikel 3.1

Verkoper heeft door het aanmelden van de auto zich verplicht, indien een handel wordt ingegaan, om de auto in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met het taxatieformulier van hoogstebieding.nl
Verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende de auto correct en voldoende is en dat de auto zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre de auto gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dient opgelost te worden volgens Nederlands Recht. Bij verkoop aan hoogstebieding.nl en zijn/haar relaties mag u het voertuig niet meer aanbieden /verkopen aan andere partijen. Indien dit onverwijld toch passeert mag de koper u een vergoeding vragen van 15 % van het overeengekomen aankoopbedrag.

Levering en uitvoering opdracht

Artikel 4

1. Binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient deze gerealiseerd te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dient hoogstebieding.nl de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De wederpartij heeft als dan de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
2. Voornoemde termijn ter zake de realisatie van de overeenkomst vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop hoogstebieding.nl het door de wederpartij verschuldigde bedrag ter zake de betreffende overeenkomst heeft ontvangen. hoogstebieding.nl vangt niet eerder aan met de uitvoering van de opdracht vóórdat het gehele verschuldigde bedrag is ontvangen. De wederpartij stemt ermee in en wenst dat, inden het gehele verschuldigde bedrag is ontvangen, met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen binnen zeven dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Het herroepingsrecht van de wederpartij op grond van de Wet Verkoop op afstand is hierdoor echter niet van toepassing.
3. hoogstebieding.nl heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, in redelijkheid niet van hoogstebieding.nl kan worden gevergd dat betreffende termijn wordt gerealiseerd.
4. Indien de termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van hoogstebieding.nl komen, dienen de daaruit voor hoogstebieding.nl voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
5. Het staat hoogstebieding.nl vrij om de uitvoering van een opdracht in gedeelten te laten geschieden. Elke levering c.q. fase van uitvoering wordt alsdan als een afzonderlijke transactie beschouwd.
6. Indien de uitvoering van een opdracht op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, dan is hoogstebieding.nl gerechtigd overwerk dan wel eventuele andere extra gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Gegevens, Privacy, disclaimer

Artikel 5

1. De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke hoogstebieding.nl overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van hoogstebieding.nl te stellen.
2. hoogstebieding.nl mag het door de wederpartij opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door hoogstebieding.nl verstrekte advies de wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de (hoogte van de) overeengekomen vergoeding niettemin verschuldigd door de wederpartij.
3. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop hoogstebieding.nl de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. hoogstebieding.nl aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De wederpartij erkent dat hoogstebieding.nl gerechtigd is de door de wederpartij verstrekte gegevens ten behoeve van zichzelf te gebruiken.
5. hoogstebieding.nl biedt geen gegevens aan derden aan, tenzij hier toestemming voor is verleend. Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan hoogstebieding.nl ter vervoeging stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel/taxaties te voltooien, aan derden verder gegeven. hoogstebieding.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties, gebaseerd op wettelijke- of een door de Rechtbank opgelegde, verplichting. hoogstebieding.nl maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen hoogstebieding.nl of concern gerelateerde bedrijven.
6. Het is hoogstebieding.nl niet verplicht een taxatie af te geven indien het voertuig van zeer unieke aard is of de omschrijving onvoldoende gegevens biedt een goede taxatie te doen verwerken.

Intellectuele eigendom

Artikel 6

1. hoogstebieding.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle door haar in het kader van informatie of opdracht beschikbaar gestelde c.q. verstrekte producten van de geest of die zij heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het auteursrecht op de tot stand gekomen producten, zulks in de ruimste zin des woords, berust eveneens bij hoogstebieding.nl. De wederpartij kan geen aanspraken maken op enig auteursrecht jegens hoogstebieding.nl, noch jegens door hoogstebieding.nl ingeschakelde derden.
3. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
4. Het is de wederpartij verboden door hoogstebieding.nl geleverde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter in winning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van hoogstebieding.nl.
5. Bij overtreding van één van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de wederpartij partij ten behoeve van hoogstebieding.nl een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- alsmede een boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van hoogstebieding.nl op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interessen.

Overmacht

Artikel 7

1. Indien hoogstebieding.nl haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van bijzondere en haar niet toerekenbare oorzaken, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar organisatie, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website van hoogstebieding.nl dan wel de systemen die hoogstebieding.nl gebruikt voor het uitvoeren van een taxatie, wordt hoogstebieding.nl ontheven van de verplichting tot levering c.q. uitvoering van overeengekomen opdracht zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden en worden de verplichtingen van hoogstebieding.nl opgeschort tot op het moment dat hoogstebieding.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. hoogstebieding.nl is in bovengenoemde omstandigheden bevoegd, zulks geheel te hare beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
3. De wederpartij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien hoogstebieding.nl een beroep doet op overmacht zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren.
4. Na het ingaan van een handel zijn hoogstebieding.nl en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen. Wanneer een auto gehandeld is via een hoogstebieding.nl site, is de verkoper verplicht om de handelsdocumentatie/verkoopbewijs direct van hoogstebieding.nl uit te printen en waarnodig te ondertekenen bij overdracht. Tevens dienen alle voertuig documenten te worden overhandigd.

Klachten en aansprakelijkheid

Artikel 8

1. Een eventuele klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek dan wel eventuele schade, mits de wederpartij aantoont dat hij het gebrek c.q. de schade redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan hoogstebieding.nl te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.
2. hoogstebieding.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of juistheid van de door hoogstebieding.nl verstrekte informatie. De inhoud van de door hoogstebieding.nl uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. hoogstebieding.nl verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Hoe dan ook is hoogstebieding.nl nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door hoogstebieding.nl. hoogstebieding.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de wederpartij.
6. hoogstebieding.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
7. Het risico van verzending van de gerealiseerde opdracht komt geheel voor rekening van de wederpartij.
8. De wederpartij vrijwaart hoogstebieding.nl tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Aflevering en onderzoeksrecht

Artikel 8.1

Aflevering vindt plaats door het brengen van de auto door de verkoper tenzij er anders wordt afgesproken. De transactie vindt plaats op het door de hoogstebieding.nl aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 2 weken na het sluiten van een handel.de hoogstebieding.nl is verplicht om de verkoper in staat te stellen de auto binnen het tijdsperk van een week na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur te kunnen brengen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het brengen niet overeens kunnen komen, wordt dit door de hoogstebieding vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur. Vóór betaling heeft de hoogstebieding.nl het recht om te onderzoeken of de auto overeenkomt met de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper een kleinere proefrit te maken. Eventuéle schaden die mochten ontstaan tijdens de proefrit zijn voor risico verkoper, tenzij deze veroorzaakt zijn door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van de hoogstebieding.nl. Indien hoogstebieding.nl mocht constateren dat er tegenstrijdigheid is tussen de auto en verkopers omschrijving hiervan, heeft hoogstebieding.nl recht op een redelijke vermindering van de prijs of alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. Vóór de betaling gebeurd is verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Hoogstebieding.nl heeft ook het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.

Toepasselijk recht, druk en typefouten.

Artikel 9

1. Op de tussen hoogstebieding.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar hoogstebieding.nl ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.
3. hoogstebieding.nl neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.